Jedzenie typu fast food na pozór jest zbio­rem samych korzy­ści,
ponie­waż jest łatwo dostępne, sto­sun­kowo tanie i przez wiele osób
uwa­żane za smaczne. Jed­nak naj­więk­szą wadą posił­ków tego typu
jest to, że są zazwy­czaj bar­dzo nie­zdrowe. Jeden fast food w ciągu
dnia może dostar­czyć tyle kalo­rii, ile wynosi cało­dzienne
zapo­trze­bo­wa­nie energetyczne.

Kla­syczne pro­po­zy­cje fast foodowe są wyso­ko­ener­ge­tyczne, zatem mogą przy­czy­niać
się do powsta­wa­nia oty­ło­ści. Dodat­kowo obfi­tują w tłusz­cze nasy­cone oraz tłusz­cze
typu trans, które mogą przy­czy­niać się do powsta­wa­nia cho­rób ser­cowo
-naczy­nio­wych, w tym m.in. miaż­dżycy. Pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia potraw
fast foodo­wych jest dość masowy, co nie może z zało­że­nia gwa­ran­to­wać
odpo­wied­niej jako­ści potraw. Naj­czę­ściej korzy­sta się z tanich półpro­duk­tów,
które może i są atrak­cyjne cenowo, ale naj­czę­ściej są rów­nież niepełnowar­to­ściowe.
Skład­niki są prze­waż­nie mro­żone, a ele­menty posiłku wcze­śniej przy­go­to­wy­wane
i odgrze­wane, co zna­cząco wpływa na obni­że­nie ogól­nej war­to­ści odżyw­czej posiłku.

Wady klasycznych fast foodów

Body Chief_Zdrowe Fast FoodyFast foody choć smaczne,
nie są w sta­nie w pełni pokryć
zapo­trze­bo­wa­nia na wszyst­kie
skład­niki odżyw­cze, ponie­waż
zawie­rają śla­dowe ilo­ści warzyw
i owo­ców. Według aktu­al­nych
norm żywie­nio­wych,
aby pra­wi­dłowo zbi­lan­so­wać
wita­miny i skład­niki mine­ralne
w die­cie nale­ża­łoby spo­ży­wać
codzien­nie mini­mum 300 g
owo­ców i 500 g warzyw. Nie­stety
zde­cy­do­wana więk­szość szyb­kich
posił­ków nie jest w sta­nie nam tego zapew­nić.
Fast foody wywo­łują nie tylko sze­reg cho­rób i nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu
orga­ni­zmu, ale rów­nież nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na ogólne samo­po­czu­cie.
W lite­ra­tu­rze można doszu­kać się wielu badań potwier­dza­ją­cych zależ­ność
mię­dzy nie­wła­ści­wymi nawy­kami żywie­nio­wymi, a zapa­dal­no­ścią na depre­sję.
Zmorą szyb­kich dań jest ich nie­od­łączny ele­ment w postaci sosu, który jest
doda­wany do pizzy, keba­bów, hot- dogów, zapie­ka­nek, hambur­gerów itp.
Sosy zawie­rają spore ilo­ści tłusz­czów oraz cukrów, te dru­gie zna­cząco wpły­wają
na wzrost poziomu glu­kozy we krwi, co nie­ko­rzyst­nie odbija się na zdro­wiu
– skoki cukru mogą powo­do­wać wzmo­żony ape­tyt oraz w dłuż­szej kon­se­kwen­cji
przy­czy­niać się do cukrzycy.

Zdrowy fast food?

Choć zdrowy fast food brzmi jak oksy­mo­ron, to stwo­rze­nie takiego posiłku jest
moż­liwe i wcale nie wymaga dużo pracy. Wystar­czy tylko kilka tri­ków, aby tłu­stego
hambur­gera czy pizzę zamie­nić w peł­no­war­to­ściowy posi­łek. Dania przy­go­to­wy­wane
w zdrow­szy spo­sób nie muszą odbie­gać sma­kiem od swo­ich tra­dy­cyjnych
niezdro­wych wer­sji, a na pewno będą ich lep­szą alter­na­tywą i tym samym
dostar­czą wię­cej ener­gii oraz zapew­nią lep­sze samo­po­czu­cie.

zdrowy fast foodWażne jest aby obję­tość posił­ków
budo­wać z warzyw, jed­no­cze­śnie
sta­ra­jąc się doda­wać śla­dowe
ilo­ści wyso­ko­ener­ge­tycz­nych
skład­ni­ków posiłku typu sosy,
sery, tłu­ste mięso” –
wyjaśnia
Monika Bia­ła­sik Die­te­tyk
Body Chief.

Odchudzona pizza

Tra­dy­cyjna pizza z szynką
i pie­czar­kami o śred­nicy 30 cm, może zawie­rać w jed­nym kawałku nawet 360 kcal
i tym samym sta­no­wić bombę węglo­wo­da­nową oraz tłusz­czową. Aby nieco odchu­dzić
ten naj­bar­dziej popu­larny pro­dukt fast foodowy i jed­no­cze­śnie zacho­wać jego
walory sma­kowe, można wypró­bo­wać np. pizzę na jagla­nym spo­dzie – nie dosyć,
że jest to pro­po­zy­cja bez­glu­te­nowa to dodat­kowo zasto­so­wa­nie sera moz­za­rella
oraz szynki dro­bio­wej w zastęp­stwie za żółty ser i kla­syczną szynkę wie­przową
znacz­nie obniży zawar­tość tłusz­czu oraz kalo­rii w posiłku.

Rozwią­za­niem dla wcze­śniej wspo­mnia­nych, kalo­rycz­nych sosów zawie­ra­ją­cych
duże ilo­ści tłusz­czów oraz cukru są sosy przy­go­to­wy­wane np. na bazie jogurtu
natu­ral­nego. Kla­syczny ket­chup można zastą­pić pomi­do­rową salsą na bazie
świe­żych pomi­do­rów lub tych z puszki.

odchudzona pizza

Zmie­nia­jąc nawet poszcze­gólne poje­dyn­cze skład­niki dań fast foodo­wych jeste­śmy
w sta­nie zmniej­szyć ich kalo­rycz­ność i uczy­nić zdrow­szymi.
Tra­dy­cyjny bur­ger będzie zdrow­szą pro­po­zy­cją, jeśli zasto­su­jemy bułkę żyt­nią
razową lub cho­ciażby gra­hamkę oraz kupimy mięso od lokal­nego dostawcy
i samo­dziel­nie je zmie­limy. Będziemy mieli wtedy pew­ność, że nie zawiera
ono zbęd­nych niezdro­wych dodat­kó­w’’
tłumaczy Monika Bia­ła­sik.

Uwaga na napoje

Fast foody to nie tyko danie, które spożywamy w porze obia­do­wej. Mia­nem tym
okre­ślamy również prze­ką­ski i napoje gazo­wane, które sta­no­wią porów­ny­walne
zagro­że­nie dla orga­ni­zmu, gdyż czę­sto spo­ży­wamy je nie kon­tro­lu­jąc ilo­ści.
Zdrową odmianą prze­ką­sek są np. frytki warzywne, zastę­pu­jąc tym samym
popu­larne frytki z ziem­nia­ków sma­żo­nych na głę­bo­kim oleju, które nie należą
do zdro­wych pro­duk­tów. Ide­al­nym zamien­ni­kiem napo­jów gazo­wa­nych jest woda
nie­ga­zo­wana lub mro­żona her­bata bez dodatku cukru.

W dzi­siej­szych cza­sach trudno jest uchro­nić się od pokusy skosz­to­wa­nia łatwo
dostęp­nych i szyb­kich fast foodów, należy jed­nak pamię­tać, że wkła­da­jąc zale­d­wie
odro­binę wysiłku, sami jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać ich zdrową odchu­dzoną
wer­sję. Jeśli jed­nak nie mamy takiej moż­li­wo­ści sta­rajmy się wybie­rać miej­sca,
gdzie potrawy są przy­go­to­wy­wane ze zdro­wych i peł­no­war­to­ścio­wych skład­ni­ków,
które dostar­czą naszemu orga­ni­zmowi wszel­kich potrzeb­nych skład­ni­ków odżywczych.

Body Chief_Zdrowy Fast Food

No Comments Yet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.