Zasady korzystania z portalu RepublikaKobiet.pl

Republika Kobiet 2011-08-01

Portal RepublikaKobiet.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Użytkowanie Portalu RepublikaKobiet.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

 1. Wydawcą portalu internetowego RepublikaKobiet.pl („Portal”) jest Digital Open Group – agencja reklamowa spółka z o.o. („Republika”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy: Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000871438,
 2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Digital Open Group – agencja reklamowa sp. z o.o., a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz Republiki Kobiet lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Republiką Kobiet, są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.
 3. Treści od użytkowników:
 1. Portal RepublikaKobiet.pl jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między użytkownikami. Portal posiada szereg interfejsów i aplikacji, które umożliwiają użytkownikom automatyczne publikowanie lub automatyczne zgłaszanie do publikacji treści tekstowych jak i multimedialnych, w tym m.in. opinie, komentarze, historie, recenzje, opowiadania, artykuły, pliki video, pokazy slajdów, zdjęcia, blogi, wpisy na forach, odpowiedzi na pytania („Treści”). Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy użytkownika celem publikacji lub opublikowane automatycznie poprzez udostępnione użytkownikom w tym celu interfejsy są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika,
 2. Republika uprawniona jest w dowolnym czasie do dokonywania dowolnych zmian redakcyjnych nadsyłanych oraz publikowanych automatycznie Treści od użytkowników, w tym dokonywania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez Republikę nie wymagają akceptacji autora danej Treści. Republika ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez użytkowników bez podania przyczyn, jak i usunięcia Treści już opublikowanych,
 3. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji lub opublikował je automatycznie udziela Republice na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
 1. wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,
 2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 3. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych
 • Republika nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Portalu Treści nadesłanych przez użytkowników bądź opublikowanych automatycznie. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych w Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści,
 • Republika nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 • Użytkownik, nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych,
 • Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są w razie konieczności zwrotu, zwracane autorowi na jego koszt. Republika nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
 • Korzystanie z jakichkolwiek materiałów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu RepublikaKobiet.pl”, zabronione jest w szczególności:
 1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 2. rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu treści,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 • Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Republiki oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Republiką – są udostępniane na stronach Portalu.
 • Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Portalu do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 • Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu RepublikaKobiet.pl” korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Republiki udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Republiki (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Republiką są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres redakcja@republikakobiet.pl.
 • Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Republiki, Republika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Republika nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. W szczególności Republika nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.
 • Republika ma prawo dokonywać zmian niniejszych „Zasad korzystania z portalu RepublikaKobiet.pl” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.
 • Niniejsze „Zasady korzystania z portalu RepublikaKobiet.pl” wchodzą w życie z dniem 20 października 2008 roku.

Etykieta

Witamy Cię na forum Republiki Kobiet. Możesz tu dyskutować, wymieniać się doświadczeniami, doradzać i szukać pomocy, oceniać produkty, komentować artykuły. Wyrażaj swoje zdanie i swoje emocje. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi jak korzystać z forum Republiki Kobiet.
Staraj się pisać zwięźle i na temat. Takie wypowiedzi są najbardziej doceniane przez innych internautów.
Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj w tym celu wyszukiwarki.
Zwróć uwagę na tytuł wątku, który zakładasz – zawsze lepiej żeby był czytelny i zrozumiały.
Odpowiadając na post cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Nie cytuj sygnaturek czyli podpisów.
Jeśli zadajesz komuś pytanie, postaraj się zadać je najprecyzyjniej.
Ignoruj trolle czyli użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko zachęcą ich do dalszej aktywności. Możesz zgłosić ich dzialalność administratorowi redakcja@RepublikaKobiet.pl

Ostrożnie z humorem i ironią – napisane słowa nie zawsze mogą oddać Twoje intencje i mogą wydać się komuś obraźliwe. Dla lepszego zrozumienia możesz używać emotikonów.
Prosimy Cię:
– nie przeklinaj, nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców
– nie podszywaj się pod innych.
– nie publikuj ogłoszeń ani reklam
– nie spamuj czyli nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach
– nie publikuj wątków niezwiązanych z tematyką danego forum
– bądź wyrozumiały dla tych, którzy dopiero zaczynają. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać
– staraj się nie wklejać całych cudzych wypowiedzi lub artykułów – wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem.
– nie pisz WIELKIMI literami, bo w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć podkreślenia. – Twoją sygnaturkę czyli podpis ogranicz do czterech linijek. Może zawierać np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, ulubiony cytat. Jeśli w sygnaturce znajduje się obrazek, nie powinien być większy niż orientacyjna wysokość 4 linii tekstu.

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.